فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 16
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 18490
 11 مهمان حاضر
 
معرفى معاونت عمرانى چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۹
Imageبمنظور دستيابى به نظام مطلوب آموزش عالى و در راستاى تاٌمين فضاهاى مورد نياز آموزشى،ادارى، رفاهى و خدماتى دانشگاه هماهنگ با برنامه هاى گسترش رشته ها و ظرفيت هاى پذيرش دانشجو و همچنين بهره بردارى و نگهدارى از ساختمانها و تاسيسات زير بنايى،حوزه معاونت عمرانى از اواخر سال 72 در مشهد تشكيل گرديد مجموعه فعاليتهاى حوزه معاونت عمرانى در سه بخش - اداره طراحى - اداره اجرا ونظارت - اداره تعميرات و نگهدارى صورت مى گيرد.

 

chart4