فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 12
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 16567
 51 مهمان حاضر
 
چشم انداز آينده چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۴۹

plan 200 hektari1

چشم انداز آينده:

باتوجه به اهميت كيفيت مطلوبتر امور آموزشى در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد و پيش بينى ادامه روند گسترش دانشجو نياز به ارائه خدمات آموزشى در سال هاى آينده و همچنين ضرورت مبرم توسعه فضاها براساس برنامه ريزى ها و راهبردهاى تعيين شده طرح جامع دانشگاه در شهر جديد گلبهار در سال 1378 دردستور كار قرار گرفت.
مطالعات اين طرح در دو مرحله آغازشد كه درمرحله اول جهت ظرفيت 12150 نفر دانشجو ومرحله دوم جهت 13350 نفر جمعاً براى ظرفيت 25500نفر دانشجو با زيربنا 472503 مترمربع و سطح اشغال زمينى به مساحت 212440 مترمربع جهت 25 سال آينده توسط مهندسين مشاور نوى پيش بينى ، طراحى و تصويب گرديده است.
لازم به يادآورى است كه تاكنون عمليات توپوگرافى و نقشه بردارى زمينى ، تامين آب شرب ، برق ، حصاركشى و راه هاى دسترسى اوليه انجام گرديده است و مطالعات مرحله دوم طرح محوطه سازى (آماده سازى زمين) توسط مهندسين مشاور توسعه و عمران خاتمه ودرمرحله بررسى وتصويب طرح توسط دانشگاه مى باشد.