اهداف و سياستها چاپ
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۷

اهداف:

  • برنامه ريزى بمنظور ايجاد فضاهاي لازم شامل: ساختمانهاي آموزشي ، اداری، رفاهی و ساير ساختمانهای مورد نياز با كيفيت مطلوب بلحاظ معماری، سازه، اجراء در حداقل زمان ممكن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه.
  • نگهداری و بهره برداری بهينه از ساختمانهای موجود دانشگاه.
  • ايجاد مجتمع های دانشگاهي و تجميع مكانهای پراكنده با الويت استفاده از اين مكانها.
  • دستيابی باستانداردهای ملی در زمينه فضاهای آموزشی، اداری و رفاهی و غيره.

سياستها:

  • احداث بنا با حداقل قيمت و حداكثر سرعت و با كيفيت مطلوب.
  • اداره امور عمرانی واحدهای دانشگاهی با حداكثر كارآيی و حداقل نيروی انسانی و هزينه.
  • سرمايه گذاری از محل حداقل ⅓ در آمدهای واحد و تاكيد بر استفاده از تسهيلات اعتباری بانكها و ساير منابع.
  • افزايش ضريب ايمنی و آسايش بهره برداران از ساختمانهای جديد دانشگاهی.
  • توجه بيشتر به زيبا سازی محيط همراه با محوطه سازی فضاهای دانشگاهی.