فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 16
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 16897
 7 مهمان حاضر
 
راهبر سايت عمراني چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۵

عليرضا قربانی مقدم
سمت : راهبر سايت معاونت عمرانى
و متصدى امور دفترى
شرح وظايف :
الف: امور راهبري سايت:
راهبرى ارشد سايت حوزه معاونت عمرانى.
دريافت آخرين اطلاعات مربوط به امر ساختمان ازسايتهاى مرتبط از قبيل نظام مهندسى و سازمان مديريت و برنامه ريزى و ...
مسئول به روز در آوردن اطلاعيه ها و بخشنامه هاى معاونت.
مسئول به روز در آوردن اطلاعات كنفرانس ها، همايش ها و ...
مسئول به روز در آوردن اخبار معاونت.
مسئول به روز رسانى پروژه هاى عمرانى اعم از ( خاتمه يافته، دردست اقدام و آتى)
مديريت به روز در آوردن آئيننامه ها و سايتهاى مرتبط با حوزه عمرانى.
ب: امور دفتر:
دريافت نامه ها و گزارشهاى واحدهاى تابعه ، ساير قسمتهاى دانشگاه ، پيمانكاران،‌ مشاورين ،‌ دستگاههاى دولتى در رابطه با حوزه معاونت عمرانى.
ارجاع كليه مكاتبات ،‌ دستورات و نظرات معاونت عمرانى به واحدهاى تابعه و ساير مراجع داخلى دانشگاه و يا مؤسسات و سازمانهاى خارج از دانشگاه.
نظارت و پيگيرى امورى كه از سوى معاونت عمرانى ابلاغ گرديده است.
ابلاغ دستورات شفاهى و تلفنى معاونت عمرانى به مسئولين واحدهاى تابعه و يا ساير كاركنان.
پيگيرى و تعقيب منظم دستورات معاونت عمرانى تا حصول نتيجه مطلوب و مورد نظر.
ثبت و ضبط سوابق مكاتبات معاونت عمرانى.