فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 16
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 18485
 3 مهمان حاضر
 
معرفى معاونت عمرانى
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۹
Imageبمنظور دستيابى به نظام مطلوب آموزش عالى و در راستاى تاٌمين فضاهاى مورد نياز آموزشى،ادارى، رفاهى و خدماتى دانشگاه هماهنگ با برنامه هاى گسترش رشته ها و ظرفيت هاى پذيرش دانشجو و همچنين بهره بردارى و نگهدارى از ساختمانها و تاسيسات زير بنايى،حوزه معاونت عمرانى از اواخر سال 72 در مشهد تشكيل گرديد مجموعه فعاليتهاى حوزه معاونت عمرانى در سه بخش - اداره طراحى - اداره اجرا ونظارت - اداره تعميرات و نگهدارى صورت مى گيرد.
ادامه مطلب...
 
تاريخچه معاونت عمرانى
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۸
historyپس از تاسيس دانشگاه در سال 1361 در مشهد جهت سرو سامان دادن به مسائل و مشكلات تعميرات و نگهدارى ساختمانها دفتر فنى در ساختمان دانشكده علوم شكل گرفت و با گذشت زمان و توسعه مجموعه و روند رو به افزايش دانشجو و خيزش عظيم دانشگاه در كليه زمينه هاى آموزشى،فرهنگى، پژوهشى،عمرانى و نياز به طراحى هاى متناسب با اقليم هر منطقه حوزه معاونت عمرانى در اواخر سال 72 در منطقه ايجاد گرديد لازم به ذكر است قبل از تشكيل معاونت،حوزه در قالب اداره ساختمانها و تاسيسات اداره مى گرديد.

 

ادامه مطلب...
 
اهداف و سياستها
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۷

اهداف:

  • برنامه ريزى بمنظور ايجاد فضاهاي لازم شامل: ساختمانهاي آموزشي ، اداری، رفاهی و ساير ساختمانهای مورد نياز با كيفيت مطلوب بلحاظ معماری، سازه، اجراء در حداقل زمان ممكن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه.
  • نگهداری و بهره برداری بهينه از ساختمانهای موجود دانشگاه.
  • ايجاد مجتمع های دانشگاهي و تجميع مكانهای پراكنده با الويت استفاده از اين مكانها.
  • دستيابی باستانداردهای ملی در زمينه فضاهای آموزشی، اداری و رفاهی و غيره.

سياستها:

  • احداث بنا با حداقل قيمت و حداكثر سرعت و با كيفيت مطلوب.
  • اداره امور عمرانی واحدهای دانشگاهی با حداكثر كارآيی و حداقل نيروی انسانی و هزينه.
  • سرمايه گذاری از محل حداقل ⅓ در آمدهای واحد و تاكيد بر استفاده از تسهيلات اعتباری بانكها و ساير منابع.
  • افزايش ضريب ايمنی و آسايش بهره برداران از ساختمانهای جديد دانشگاهی.
  • توجه بيشتر به زيبا سازی محيط همراه با محوطه سازی فضاهای دانشگاهی.